Docker là gì

Docker là gì? Docker là một dự án mã nguồn mở giúp tự động triển khai các ứng dụng Linux và Windows vào trong các container ảo hóa. Docker cung cấp một lớp trừu tượng và tự động ảo hóa dựa trên Linux. Wikipedia Là một nền tảng để cung cấp cách để building, deploying và running ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các containers (trên nền tảng ảo hóa). Ban đầu viết bằng Python, hiện tại đã chuyển sang Golang.

Docker là gì? Kiến Thức Cơ Bản Về Docker

Việc setup và deploy application lên một hoặc nhiều server rất vất vả từ việc phải cài đặt các công cụ, môi trường cần cho application đến việc chạy được ứng dụng chưa kể việc không đồng nhất giữa các môi trường trên nhiều server khác nhau. Chính vì lý do đó Docker được ra đời để giải quyết vấn đề này.

Docker là gì? Kiến Thức Cơ Bản Về Docker

Docker là gì? Kiến Thức Cơ Bản Về Docker

Container trong Docker là gì?

Các containers cho phép lập trình viên đóng gói một ứng dụng với tất cả các phần cần thiết, chẳng hạn như thư viện và các phụ thuộc khác, và gói tất cả ra dưới dạng một package.

Bằng cách đó, nhờ vào container, ứng dụng sẽ chạy trên mọi máy Linux khác bất kể mọi cài đặt tùy chỉnh mà máy có thể có khác với máy được sử dụng để viết code.

Theo một cách nào đó, Docker khá giống virtual machine. Nhưng tại sao Docker lại phát triển, phổ biến nhanh chóng? Đây là những nguyên nhân:

Tính dễ ứng dụng: Docker rất dễ cho mọi người sử dụng từ lập trình viên, sys admin… nó tận dụng lợi thế của container để build, test nhanh chóng. Có thể đóng gói ứng dụng trên laptop của họ và chạy trên public cloud, private cloud… Câu thần chú là “Build once, run anywhere”.

Tốc độ: Docker container rất nhẹ và nhanh, bạn có thể tạo và chạy docker container trong vài giây.

Môi trường chạy và khả năng mở rộng: Bạn có thể chia nhỏ những chức năng của ứng dụng thành các container riêng lẻ. Ví dụng Database chạy trên một container và Redis cache có thể chạy trên một container khác trong khi ứng dụng Node.js lại chạy trên một cái khác nữa. Với Docker, rất dễ để liên kết các container với nhau để tạo thành một ứng dụng, làm cho nó dễ dàng scale, update các thành phần độc lập với nhau.

Với xu hướng dịch chuyển sang microservices của các hệ thống lớn, Docker đang làm một thành phần cực kỳ quan trọng, làm cho nó trở thành một phần của nhiều công cụ DevOps. Hiện tại thế giới bắt đầu sử dụng thêm một công cụ quản lý container tiên tiến khác là Kubernetes

Lợi ích của Docker

Không như máy ảo Docker start và stop chỉ trong vài giây.

Bạn có thể khởi chạy container trên mỗi hệ thống mà bạn muốn.

Container có thể build và loại bỏ nhanh hơn máy ảo.

Dễ dàng thiết lập môi trường làm việc. Chỉ cần config 1 lần duy nhất và không bao giờ phải cài đặt lại các dependencies. Nếu bạn thay đổi máy hoặc có người mới tham gia vào project thì bạn chỉ cần lấy config đó và đưa cho họ.

Nó giữ cho word-space của bạn sạch sẽ hơn khi bạn xóa môi trường mà ảnh hưởng đến các phần khác.

Cài đặt

Link download: tại đây

Chọn bản cài đặt tương ứng với hệ điều hành của bạn và tiến hành cài đặt theo hướng dẫn đối với Linux còn Windows và MacOS thì bạn chỉ cần tải bản cài về và cài đặt như mọi application khác.

Sau khi cài đặt xong để kiểm tra xem cài đặt thành công hay không ?

Mở command line:

$ docker version$ docker info$ docker run hello-world

Các khái niệm liên quan

Docker là gì? Kiến Thức Cơ Bản Về Docker

 • Docker Engine : là thành phần chính của Docker, như một công cụ để đóng gói ứng dụng
 • Docker Hub : là một “github for docker images”. Trên DockerHub có hàng ngàn public images được tạo bởi cộng đồng cho phép bạn dễ dàng tìm thấy những image mà bạn cần. Và chỉ cần pull về và sử dụng với một số config mà bạn mong muốn.
 • Images: là một khuôn mẫu để tạo một container. Thường thì image sẽ dựa trên 1 image có sẵn với những tùy chỉnh thêm. Ví dụ bạn build 1 image dựa trên image Centos mẫu có sẵn để chạy Nginx và những tùy chỉnh, cấu hình để ứng dụng web của bạn có thể chạy được. Bạn có thể tự build một image riêng cho mình hoặc sử dụng những image được chia sẽ từ cộng đồng Docker Hub. Một image sẽ được build dựa trên những chỉ dẫn của Dockerfile.
 • Container: là một instance của một image. Bạn có thể create, start, stop, move or delete container dựa trên Docker API hoặc Docker CLI.
 • Docker Client: là một công cụ giúp người dùng giao tiếp với Docker host.
 • Docker Daemon: lắng nghe các yêu cầu từ Docker Client để quản lý các đối tượng như Container, Image, Network và Volumes thông qua
 • REST API. Các Docker Daemon cũng giao tiếp với nhau để quản lý các Docker Service.
 • Dockerfile: là một tập tin bao gồm các chỉ dẫn để build một image .
 • Volumes: là phần dữ liệu được tạo ra khi container được khởi tạo.

Trên đây là những khái niệm cơ bản nhất về Docker. Ngoài ra còn nhiều khái niệm nữa như swarm, compose…

Các vấn đề liên quan đến Dockerfile

– Dockerfile là file config cho Docker để build ra image. Nó dùng một image cơ bản để xây dựng lớp image ban đầu. Một số image cơ bản: python, unbutu and alpine. Sau đó nếu có các lớp bổ sung thì nó được xếp chồng lên lớp cơ bản. Cuối cùng một lớp mỏng có thể được xếp chồng lên nhau trên các lớp khác trước đó.

– Các config :

 • FROM — chỉ định image gốc: python, unbutu, alpine…
 • LABEL — cung cấp metadata cho image. Có thể sử dụng để add thông tin maintainer. Để xem các label của images, dùng lệnh docker inspect.
 • ENV — thiết lập một biến môi trường.
 • RUN — Có thể tạo một lệnh khi build image. Được sử dụng để cài đặt các package vào container.
 • COPY — Sao chép các file và thư mục vào container.
 • ADD — Sao chép các file và thư mục vào container.
 • CMD — Cung cấp một lệnh và đối số cho container thực thi. Các tham số có thể được ghi đè và chỉ có một CMD.
 • WORKDIR — Thiết lập thư mục đang làm việc cho các chỉ thị khác như: RUN, CMD, ENTRYPOINT, COPY, ADD,…
 • ARG — Định nghĩa giá trị biến được dùng trong lúc build image.
 • ENTRYPOINT — cung cấp lệnh và đối số cho một container thực thi.
 • EXPOSE — khai báo port lắng nghe của image.
 • VOLUME — tạo một điểm gắn thư mục để truy cập và lưu trữ data.

Quy trình thực thi của một hệ thống sử dụng Docker

Docker là gì? Kiến Thức Cơ Bản Về Docker

Build

Đầu tiên tạo một dockerfile, trong dockerfile này chính là code của chúng ta. Dockerfile này sẽ được Build tại một máy tính đã cài đặt Docker Engine. Sau khi build ta sẽ có được Container, trong Container này chứa ứng dụng kèm bộ thư viện của chúng ta.

Push

Sau khi có được Container, chúng ta thực hiện push Container này lên cloud và lưu tại đó.

Pull, Run

Nếu một máy tính khác muốn sử dụng Container chúng ta thì bắt buộc máy phải thực hiện việc Pull container này về máy, tất nhiên máy này cũng phải cài Docker Engine. Sau đó thực hiện Run Container này.

Vậy khi nào sử dụng Docker?

Triển khai kiến trúc Microservices.

Khi xây dựng ứng dụng và cần scale một cách linh hoạt.

Khi bạn muốn không tốn khá nhiều thời gian để config máy local và server cùng một môi trường để chạy được ứng dụng. Bạn chỉ cần build 1 lần chạy ở nhiều nơi mà thôi.

Sản phẩm của công ty bạn cần một cách tiếp cận mới về xây dựng, đẩy lên server, thực thi ứng dụng một cách nhanh chóng dễ dàng.

Sự khác nhau giữa Docker và VPS (máy chủ ảo)

So sánh Docker vs VPS

– Công cụ giúp bạn tạo một môi trường ảo hóa để chứa các phần mềm như chương trình, file, images…

– Đối với các máy chủ ảo hoạt động như một máy chủ vật lý, chúng chứa tổng hợp các thư mục, dữ liệu, các thư viện lên đến hàng chục GBs.

– Còn đối với các Docker, các containers sắp xếp các dữ liệu thành các gói riêng biệt, tạo một mô hình lưu trữ, xử lý thông tin kiểu mới.

Các lênh cơ bản trong docker

List image/container:

$ docker image/container ls

Delete image/container:

$ docker image/container rm <tên image/container >

Delete all image hiện có:

$ docker image rm $(docker images –a –q)

List all container hiện có:

$ docker ps –a

Stop a container cụ thể:

$ docker stop <tên container>

Run container từ image và thay đổi tên container:

$ docker run –name <tên container> <tên image>

Stop all container:

$ docker stop $(docker ps –a –q)

Delete all container hiện có:

$ docker rm $(docker ps –a –q)

Show log a container:

$ docker logs <tên container>

Build một image từ container:

$ docker build -t <tên container> .

Tạo một container chạy ngầm:

$ docker run -d <tên image>

Tải một image trên docker hub:

$ docker pull <tên image>

Start một container:

$ docker start <tên container>

Vectorarts.net Tổng hợp